Annabels moteblogg - outfit - fashion uggs for jenter

Annabels moteblogg

outfit - fashion

Goodbye blogg.no

    DATO:
  • 06.jan.2012     TID:  08:43     KATEGORI:  Diverse

ugg boots originali margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://bloggfiler.no/annabel.blogg.no/images/344812-10-1325835110487.jpg" alt="" />
Hello annabel.faksimile.no.

I dag flytter jeg bloggen over til faksimile. Veldig spennende
uggs for jenter

ciber el lunes ugg botas
laarzen
leopard uggs
ugg cozy knit
ugg støvler danmark

Noen iakttagelser over hubro (Bubo Bubo L.) i Rogaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Noen iakttagelser over hubro (Bubo Bubo L.) i Rogaland"
  • Lars Arntsen
  • 2 år siden
  • Visninger:

Transkript

1 Noen iakttagelser over hubro (Bubo Bubo L.) i Rogaland Av Yngvar Hagen I: Stavanger Museums årbok årg. 60(1950), s

2 NOEN IAKTTAGELSER OVER HUBRO (BUBO BUBO L.) I ROGALAND,411 YIVGt--AR IIAGEN e Det observasjons-materiale som ligger til grunn for dette skrift om hubroen skyldes i forste rekke en enkelt mann, nemlig den fremragende og interesserte forsker Ove Meidell, fodt i Stavanger i 1903 og dod i Det var Meidells initiativ og id6 å utnytte visse forekomster av rovfugler og ugler i Rogaland til vitenskapelig undersokelse ut fra en okologisk og vilt-biologisk synsvinkel. Tanken var i foreta disse studier gjennom en årrekke, hvilket han også gjennomforte for tidsrommet 1937 til De store verdensbegivenheter grep imidlertid inn, også i det enkelte menneskes liv, og det samarbeid som Meidell og jeg hadde planlagt angående rovfuglene, kom derfor bare til å strekke seg over årene Ikke desto mindre skylder jeg en av de beste venner og kamerater jeg har hatt, å serge for at noe av det vi arbeidet med blir fremlagt, og jeg har da valgt å ta fram våre opptegnelser om hubroen. Riktignok rakk vi ikke å studere den så inngående bare i lopet av de par somre vi arbeidet sammen, men noe ble det jo som kan være verd omtale, da hubroen er forholdsvis lite studert her i Norge. Det skal nevnes at vi samtidig arbeidet med adskillige andre arter ugler og rovfugler, så det ble ofte knapp tid vi kunne anvende på hver enkelt. Siden 1939 hadde jeg årlig bidrag av A/S Norsk Varekrigsforsikrings Fond til slike undersekelser; sommeren 1940 hadde jeg også til disposisjon et belsp av Colletts Legat. Hva hubroen angår, skal jeg i korte trekk orientere leseren om arbeidet viirt i marken. Våre studier var knyttet til redene, i alt 4,

3 Yngvar Hagen som Meidell enten personlig eller ved kontakt med lokalkjente folk hadde oppsporet. To av dem ble imidlertid ødelagt på et så tidlig tidspunkt at de ikke ga oss nevneverdig utbytte; det ble derfor vesentlig de to gjenværende reder hele undersekelsen dreiet seg om. (Meidell hadde hatt et par reder til undersskelse allerede i 1937 og -38, men opptegnelsene fra dem er ikke i min besittelse). Det første av de 4 reder ble funnet ved Ytre Sikvaland i Time i 1939 (av Karsten Idland). Det inneholdt 10. april 1 egg, men fantes tomt allerede kort etter. Det andre ble funnet i de samme trakter det følgende år og inneholdt 19. mai 1 nyklekket unge og 2 egg, hvorav ett var under klekning mens det andre var skadet og fantes å være råttent. Dette redet ble noen tid etter sdelagt av folk. Det 3dje ble funnet 13. mai 1940 ved Ravndal i Gjesta1 (også av Karsten Idland) og inneholdt da 2 små, nesten nyklekte unger. Dette fikk vi beholde uantastet, men på grunn av omstendighetene denne våren kom vi ikke i gang med en fullstendig undersokelse av det for ungene var meget store. I mellomtiden hadde vi god hjelp av nåvserende konservator ved Stavanger Museum, Holger Holgersen, som var så elskverdig å foreta flere redekontroller for oss den gangen. Utover sommeren ble så utviklingen i redet fulgt av undertegnede og av zoologen Knut Aarhus. Det 4de redet ble funnet ved Bråtveit i Suldal 4. mai 1941 (av Eirik Stilevik). Det inneholdt da 1 egg og det ble heller ikke flere siden. Vi fikk imidlertid beholde redet i fred, og Meidell gjennomforte kontrollen av det til ungen forlot redet. Redenes beliggenhet. Biotoper. Fra rede nr. 1 har jeg ingen notater angående beliggenheten. Om rede nr. 2 (Ytre Sikvaland i Time) har Holgersen, som besakte stedet 2. juni 1940, notert at det lå meget lavt, sh d si innunder foten av en bergvegg og direkte over steinuren nedenfor. Det var således like lett tilgjengelig som et rede på flat mark. Rede nr. 4 ved Bråtveit i Suldal dannet den rene motsetning til dette. Riktignok lå det på en temmelig vid hylle, 1,2 meter bred,

4 Noeri iakttagelser over hubro men til gjengjeld lå det ca. 20 meter oppe i en nesten loddrett bergvegg, s& en måtte streve seg fram etter en del mindre hyller og skorer for å nå dit. Det var under dette til atskillig hjelp at det vokste en og annen forkrablet furu og bjerlc og dessuten en del einerbusker oppetter berget. Fra redet var det igjen ca. 40 meter opp til brinken. Bergvegen vender mot sydvest og hever seg opp fra en bratt skogli som går ned til Suldalsvatnet; dette ligger 72 meter over havet. Nuten er på toppen fiat og bevokset med furuskog. Selve redehyllen var nesten vannrett; bergveggen over redet luter dels svakt framover (langs den ene halvdel av hyllen), delvis noe bakover. Mens det ennå var egg, var der en tydelig redeskål som en svak fordypning i den vegetasjonslsse, sandblandete muldjorden som dekket en del av hyllen. Fram av mulden raket en del flate steiner som en lav vold langs redekanten. Skålen var ikke utforet på noe vis, men spredt omkring på avsatsen lå noen mytefjær av hubroen selv. Ute på kanten, hvor det lå noen boller, vokste en hel del glisne einerbusker, i nordre ende av hyllen også et par furuer. I sterkt vestlig regnvecr ble avsatsen temmelig fuktig; i rimelig regnvær holdt redet seg tart. Denne redeplassen.hadde vært benyttet tidligere, siste gang antagelig i Forevrig er det i dette revieret flere redeplasser som har vært benyttet av hubro. De ligger alle i hyller i bratte bergvegger. Hubroen hekker temmelig årvisst på dette sted, og en redeplass som ligger ca. 'l2 km fra den som her er beskrevet, var bebodd i Biotopen omkring rede nr. 3 som ligger omtrent i 240 meters hayde over havet, kan karakteriseres som en gruppe mindre nuter med små dalsskk i mellom. 'Dette bergpartiet faller mot syd i et svært stup mot Ravndalen (hvor gården av dette navn ligger nede på en slette), mens det senker seg mer jevnt på nordsiden mot Oltevatn. For den som er vant til Ostlandets skogstrakter, virker området som et typisk kystnært landskap, temmelig nakent med en snau vegetasjon. I nutene vokser det bare forkrablete, buskaktige levtrær i skorer og avsatser, på nedsiden er det en del små lier, mest av lovskog. Redet ligger i den steile sydsiden av en nut, ca. 50 meter over bunnen av en liten dal og ca. 25 meter under nutens topp (fig. 1). Fra redet er det utsikt over den sydvestre vik av Oltevatn og til Ravndalgården som ligger ca. 1,2 km borte. Selve redeflaten var, etter at ungene

5 Yngvar Hageri Fig. I. Hubro-hiotop ved Ravntlol i Gjestal. Selvr rtilcpliarco er niigiit \.et1 - I. (Eoglc 0icI habifal. neni ivo, 3). hadde forlatt redet, helt opptråkket og dekket av et lag beiriblanclet jord. Den rnålte 80 etn på tvers og 1 rrieter på langs. Hele recleavsatsen var 3 meter lang og 1,7 meter bred. Redet lå halvveis irinurider et framspring i berget bare em huyt, nien på oversiden steg berget bratt opp. Foran redet vokste en forkriiblet eik og foran denne igjen ute på kanten av hyllen et par små bjorker samt blibrierog tyttebarlyng. Ellers vokste det atskillige einerbusker, kreklingog raslyng under eller i flankene av rede-livsatsen. 6 meter under redehyllen luper en ca. 10 meter bred avsats langs etter nesteri liele berget. Var en forst nådd opp til denne, kunne en si å si spasere bort til steclet, hvori)å det var en enkel sak å klamre seg opp etter buskassec de metrene sorn var igjen. Dette redet v;ir sdledes rncget lett tilgjengelig. Under stupet riedenfor var der en storsteinet tir, foran denne igjen danriet en gressbevokset slette biiririen i det lille diilf'iiret uncler nutens sydside. Mot syd er det bare rioeri lave Lergkuler som skiller derine senkningen fra tleri atskillig dypere liggende

6 Noen iiikttngelser over Iiiil,ro Raviidalcii, inens det ca. 200 meter i mcr astlig rctriing reiser seg en bratt nut nesten av satnrne Iioyde som den redet cr i. Her liadde en av de voksrie hubroer, (oyensynlig hanneu?) siri faste dagplass i en mork nisje eller sprekk mellom bergveggen og en stein. Egglegning, kulisterreise. Rede nr. 1 viser at det i Rogaland kan være egg i hubroredene så tidlig som 10. april. Også et tidspunkt for klekning er direkte observert. Rede nr. 2 inneholdt nemlig 19. mai 1 nyklekt unge og 1 egg under klekning (samt et råttent egg). Hvis en imidlertid kan regne med en rugetid på 35 degn hos hubroen (Lavenskiold etter Niethammer), kan vi slutte oss til mer, idet den tidligste egglegning da sannsynligvis har foregått i rede nr. 3. Forutsetter en her at den ferste ungen er klekket 7. mai (se under neste avsnitt), må furste egg allerede ha vært lagt ca, 2. april. Senest synes egglegningen å ha funnet sted i rede nr. 4, nemlig ca. 15. april, cttersom klekningen her må ha skjedd ca. 20. mai. I rede nr. 2 må egglegningen ha begynt ca april. Kullets starrelse har i rede nr. 2 vært på minst 3. I rede nr. 4 ble det bare ett egg. ((Kull)) på 1 forekommer av og til hos hubroen. Ungenes vekst og utvikling. Bare utviklingen hos den ene ungen i rede nr. 4 er fulgt under selve oppveksten. Riktignok vet vi ikke neyaktig hvilken dag den ble klekket, men etter kontroll av redet 18. mai, kan dette tidligst ha skjedd den 19., helst ikke for den 20. mai. På den annen side veide ungen den 29. mai allerede så meget at den da må ha vært minst 8 dager gammel, sannsynligvis 9. (Dette er bedornt etter senere erfaringer). Om ungens alder er det således ikke så-stor usikkerhet, og vekstkurven i fig. 2 er tegnet på grunnlag av 9 degns alder ved furste gangs veining (315 g). Ved siste veining, 7. juli (1481 g), må ungen således ha vært meget nær 49 dagn gammel. Vi ser av kurven at ungen har oppnådd den heyeste daglige vektekning allerede mellom 9 og 15 degns alder (denne er 46,2 g pr. degn), mens veksten allerede mellom 15 og 27 dogns alder er noe langsommere (43,s g pr. dogn).

7 Yngvar Hagen Senere avtar vekst-hastigheten tilsynelatende jevnt etter som ungene nærmer seg voksen sterrelse. I det vanskelige terreng ved rede nr. 4 ble ungen ikke funnet igjen etter 49 dagns alder, skjient den nok har oppholdt seg i redets nærhet. Til gjengjeld fikk jeg anledning til å folge ungene ved rede nr. 3 nettopp i den siste del av ungetiden, i en alder da de ofte kan være vanskelige å få tak i. Alderen hos disse ungene er ikke helt sikker, men de ble anslått til å vere 6 og 4 degn gamle den dag de ble funnet (den 13. mai). Kurvene er tegnet under forutsetning av at dette har stemt så noenlunde med virkeligheten (fig. 2). Vekten gilr i den siste del av ungetiden mer merkbart opp og ned enn under den intense vekst-perioden i yngre alder. Vekten av den foringsmengden ungene Fig. 2. Vek*thurvcr lur bulro-ungcuo i redc nr. 3 og J. Kurveuen teorcii~ke Lr6yuekciyunki rr omtreut 50 grum ved O do s dda (vekt nv nyklekt unge). i ordinoinhun avmerket med -. (Curru #Ling *ia wighbim- of &o pung Englo &l. in #ho n* No. 3 wid 4.

8 liar mottatt i Iopet av liver enkelt liatt ilifluerer sterkt på kurvens Sorlop, og i vårt tilfellc er det dessverre to netter cia foring uteble helt av rent kunstige årsaker, idet farnilien ble forstyrret ved et par av vlrc nattlige besok. Vi skal derfor ikke legge vekt på detaljer i kurvenes forlap for disse to unger, bortsett fra at vi konstaterer hvilket liopp i været vekten gjor når de har fstt rikelig mat i Iopet av natten. Det vesentlige å legge merke til, er at ungene viser en tydelig tendens til fortsatt vekst ennå etter 50 dogns alder. Siden våre kontroller ble ufullstendige, er det av interesse å sammenligne forholdene med resultatet av en meget grundig vekst-undersakelse som Holt i 1944 foretok i et hubrorede i skogstraktene på Ostlandet, ved Atnasjoen i Sollia. Det var her 3 unger, og vekstkur- Vekt I*i$ltl l Fii. 3. VeLrtkurvcr for 3 bubro-unger i et rede i Sollin i Bitcrdmlcn. Etter E. Holt. (Curru ihariiig hr wigb-inrrrore in a brood of Eogk Oul in SoIIQ).

9 Yngvar Hagen vene for disse er gjengitt i fig. 3. Da disse ungene ble avlivet ved kontrollens slutt, er i dette tilfelle også ungenes kjann på det rene - det var 1 d og Unghannen omkom forovrig i en alder av 37 dogn, sannsynligvis fordi den ble fortrengt og underernært. Kurven for denne skiller seg da også tydelig ut, mens de to unghunner synes å ha gjennomgått en helt normal vekst. Den sterste av dem ble dog satt i bur og oppforet under kunstige forhold fra 41 degns alder, hvilket er antydet i figuren. Til slutt har jeg beregnet gjennomsnittet av ungenes vekst i alle de 3 sammenlignede kull. Jeg har da sett bort fra den dede unghannen. Det kan selvsagt diskuteres om dette er riktig, men alt avhenger hva en ønsker å finne fram til. Meg synes det å vaere av storst interesse å finne fram til en normalkurve for hvorledes veksten må antas å forlope under fullt tilstrekkelig næringstilforsel. De gjennomsnittstall som er grunnlag for de avsatte punkter i fig. 4 kunne jeg ha anfert i en tabell, men dette har jeg sløyfet av hensyn til plassen. De er jo resultat av en så enkel regneoperasjon at en hver som måtte ha interesse av det kan foreta den selv. Den kurven som er inntegnet (i best mulig overcnsstemrnelse med observasjonene) gir oss da hva vi soker. Forovrig er flere sider av hubroens utvikling belyst i denne figuren. Omslaget fra vcktokning til et kortvarig vekttap ved ca degns alder er påfallende, men i virkeligheten helt parallelt til hva en finner hos andre ugler og hos rovfuglene på et visst stadium i ungenes vekst. Antagelig har dette en viss sammenheng med fjærdraktens utvikling, idet denne vcl skjer med maksimal hastighet på denne tiden. Dette må da bety en forholdsvis stor fysiologisk påkjenning. Meideil har i denne forbindelse ~nålt utviklingen av de store vingefjærene for å se om det er noen sammenheng her. Den voksende lengde av Ste håndsvingfjier (i mm) hos ungen i rede nr. 4 er inntegnet i fig 4 som en kurve for seg. Her kommer en imidlertid til et litt uventet resultat: Denne utviklingen synes å sette inn med ganske stor fart allerede fra dngns alder og foregår under hele resten av ungens utvikling til henimot flyveferdig med en temmelig konstant hastighet. Muligens cr det derfor et mer plutselig inntreffende alminnelig skifte fra dun til fjaer over hele kroppeii som framkaller den ovennevnte

10 vekt-realisjoii, selv 0111 deli ege~itlip roytiiigen av clunpelsen (mesoptil) forst er p6 Loycleri ved dogns alder. Like sh virliniagsf~~llt kali det imidlertid være at ungene mot slutten alr redeopplioldet setter i gang med en ganske kraftig mosjoii av vingene (i det minste fra Ø t - 2 2,480 a $60 Leq$4e PV 5% ' hand-. $20 sving fj' (~an$h rr pd-lsi0 maey) Jo 35 W ~5,.TO '5 4fder i d96 (age in day$ ) Fig. 4. a. Gjanemuiittlig veke.ikurve for bubro-un er i R nlnnd og Sollia. (Awqe ouvo o/ wighi-innmr# in as ond ah bi&). b. liurvc for Imgdevokst av Stc handsvingij~r hos ungen i rede ni. 4. (~urw*&6 ili. grod o/ iho 5th p r i w aj iho pwig in nut No. 4). 45 dogns alder). Direkte observasjon av ungene i rede nr. 3 viste at deres forsok på å fly ved dagne alder mislyktes - de falt til jorden og formådde dårlig nok B bremse fallet med vingene. Derimot demonstrerte Cn av dem full flyvedyktighet ved en alder av 61 dego.

11 Yngvar Hagen Fig. S. Hubro-unge 4.5 dop gmmrncl. Fra rrdti i Gjestni 21. juni Young figle 0101 ar the age of 45 days. Ne18 No. 3). Fig. 6. Flyucdykiig hul~ro-iiige bl dop gammel. &ra rcifel i Gjeatol 7. juli (Fledgul pung Eagle Ou3l.61 daya old. Ncr: NS. 3). Observasjoner av nattlig aktivitet, låter osv. Ved rede nr. 3 (Ravndal i Gjestal) gjorde vi noen forsek på å få se eller hare hva hubrofamilien foretok seg i de mctrke timer av degnet. Forholdene var ikke gunstige for oppsetting av noe skjul (kamuflasje), idet der ikke fantes noe punkt i redets umiddelbare nrerhet hvorifra en kunne se rett bort i det, og da slett ikke om natten. I stedet måtte vi ta post i temmelig stor avstand fra redet, og dette nedsatte naturligvis observasjons-mulighetene. Et par netter var det også atskillig regn, en natt endog en rekke tordenskurer, og dette gjorde ikke saken bedre. Ved en hver anledning da det skjedde noe, ble klokkeslettet notert. Resultatet har jeg konsentrert i fig. 7. Det skulle være greiere å gj0re det pd den måten enn ved å referere lange serier av notater. Ferst er de spesielle reaksjoner hos unger og voksne anfert hver for seg og for hver enkelt av 6 observasjonsnetter: juni, juni, 30. juni-l. juli, juli, 7.4. juli og juli (i figuren nummerert henholdsvis fra 1 til 6 for korthets skyld). Av disse ble 4de natt ufullstendig da observateren sovnet (!) kl. 24, mens nr. 5 og 6 ble ugunstige p& grunn av sterkt regn. Som utslag av aktivitet har jeg regnet så å si alt som skjedde: gulping av bollcr, ungenes

12 Noen iakttagelscr over Iiiibro Fig. 7. Din rom som vimr m hubro-fnmiiies nattlige virksomhet. Rnmdnl. Gjnt~l. juni-juli INociurnal diva of f &slo OuJ fomily No. 3. Rom okve,up.: Young ja#' pdlda, od* rolling, odults flying or &in in adion, pung colling for fwd. ad& fcoding young. ond,~nmlly. rum of odivitiu. cctiggeropo (skrik på mat), rop fra de voksne og de voksne i bevegelse - for eksempel når de ble sett på vingene. Når ungene fikk mat, ga de fra seg en spesiell forneyd låt, hvorved også dette lot seg registrere på avstand. Det kunne da verifiseres ved den påfelgende dags kontroll av redet. Alle reaksjoner er hver for seg avmerket med et X eller et annet spesielt kjennetegn, satt på det 10-minutters interval da handling elier ytring fant sted (i grensetilfelier på det etterfelgende interval). Nederst i figuren er så det hele summert. Av dette vil vi nå se et par tydelige trekk ved hubroens hele nattlige liv, gjeldende både unger og voksne ser det ut til. Betrakter vi ungene farst, etter som det synes å være dem som har tatt initiativet til den nattlige virksomhet, så ser det ut som de ferst begynner å rere på seg omkring tiden. Gjennomsnittlig svarer dette omtrent til det lokale tidspunktet for solnedgang, men himmelen var overskyet de Aeste observasjonsnettene. Ungene kvitter seg da sann-

13 Yngvar Hagen synligvis med hver sin bolle etter forrige natts mlltidl). Dermed setter de i gang med ({tigge-ropet)), en sterk hvislende låt. Enten etter en viss.tid eller med kn gang reagerer så de voksne. Har disse falelsen av at det er folk i nærheten, lar iallfall kn av de voksne høre en gjennomtrengende bjeffende låt som øyeblikkelig får ungene til å tie. Men ungene fortsetter i alle tilfeller etter en kort stund med sitt skrik på mat. Normalt gjelder det vel at en av de voksne (eller begge?) etter ungenes tydelige oppfordring, begir seg ut på jakt uten t å (cprotestereo farst. Disse utslag av familiens aktivitet viser et maksimum omkring kl. 22,30. Reaksjoner som tydet på foring fikk vi bare konstatere kn gang og da mellom kl. 23,lO og 23,45. Kort etter kl. 24, nærmere bestemt akkurat omkring den virkelige midnatt etter sann soltid, har vi en forholdsvis rolig periode - et aktivitetsminimum. Det er meget mulig at vi for denne tid ville ha registrert absolutt ro, hvis vi ikke selv hadde vært årsak til at ungene en hel natt fikk sitte og skrike uavbrutt på mat. Ved l-tiden stiger aktiviteten igjen og når et nytt maksimum henimot kl. 2. Deretter ebber det hele ut til all nattlig virksomhet opphører omkring kl. 3,30. Som oftest oppharer den noe far, men vi var selv i ett tilfelle årsak til at ungene skrek helt til kl. 3,30, lenge etter at det var fullt dagslys. Alt tyder på at foring også skjer eller kan skje på denne siden av midnatt, men her fikk vi ikke gjort noen iakttagelser. Av og Gl awek reaksjonen hos ungene ganske meget fra dette skjema. To netter hendte det nemlig at ungene ikke ga et kvekk fra seg før henholdsvis kl. 0,06 og 1,30. Nettopp ved disse to anledninger kunne vi imidlertid konstatere at ungene var blitt godt foret natten i forvegen. Ungene hoppet altsb da rett og slett over den forste aktivitets-perioden. Det kan imidlertid tenkes at det bare tilsynelatende forholder seg slik, idet det ofte hender at det ligger halvspiste byttedyr (f. eks. hareunger) levnet fra forrige natt i redet, og antagelig holder ungene da kveldsmåltid på dette, hvorved tiggeropet uteblir. l) *t knn hnrcs rnrt ut at iiriyeiic skulle sitte iiied bollen i nitigen sd Icrige - sikkert inniigc timer ettcr nt forcloyelscii cr nvsliittet - iiieii jeg har sett kiittiigleuiiger gjore det soiiiirie. 104

14 Noen inkttagclsc?r over liubro Marige forskjellige låter så \rcl fra uiigcne som fra de voksne ble notert. Erfaringen sier iii~itllertid ;it det ~nenneskelige ores oppfatning av en fuglelåt er hoyst subjektiv? så en beskrivelse riv slike låter kan vzre en vanskelig aff'a=re. Eli kan imidlertid hjelpe på saken noe ved å henvise til den betydning de enkelte låter synes å lia. Jeg skal gjengi min ~ersonlige oppfatning og erfaring om låtene nccienfor. Fru ad. 6 hartes: (adub ~nalc). ((Hu-o». Dette er iallfall velkjent. Hort en gang kl. 1,30, i en serie, som svar på rop fra ad. 9 og ungene. Minner om fjern buring av en stut. Noen steder i landet sier de derfor også at hubroen ((stuter)). ((Hoo-uho. Reaksjon en dag da vi kl. 14 kontrollerte redet. ((Ugg-gugp. Skarpt og gjennomtrengende (av Holt karakterisert som bjeffende). Hort kl. 14 en dag vi besokte redet, som reaksjon på hvesing fra en av ungene. Meget hyppig å hore om natten som en tydelig advarsel til ungene om å tie stille (fra ad. d - også fra Q? - når de merker at det er en (credefiendeo inne i ornrådet). ((Ugg-gugg-gugg)). Det samme noe forsterket; bare hort av og til. ((Ugg-gugg-gugg-gugg*. Enda sterkere. Notert 1 gang. Fra ad. $? (og d?) : (adult female). ((Heu... heu....)i eller akjæu.... kjæu....o. Hort tidligst kl. 22,20, senest kl. 1,25. Katteaktig mjauendc; meget lang pause, sekunder, mellom hvert aheuo. Betydning tvilsom; kunne komme som svar på ungenes tiggerop. Fra?: En rekke voldsomme uartikulerte skrik som flyttet seg raskt gjennom luften (kl. 0,50). Et kvarter senere (kl. 1,05) det samme. men kortvarig og fra et bestemt punkt. Fra byttedyr i dudskamp? Fra ungene (45-74 dogn gamle): (young). b). Hvislende og sterkt. Hort til alle tider på natten mellom kl. 21,25 og 3,30. Ofte endret til ekjyto eller ((kjeit))(undertiden ({kjikk))). Pause mellom hvert ((kjyito 8-60 sekunder. Ungenes typiske ((tiggerop))(({bettelruf))). akjyit... kjyit

15 Yngvar Hagen ((Kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli-#. Svakt og i en kvidrende rytme (ca. 10 ((kli)) i sekundet). Uttrykker positive folelser - glede over mat eller besek av foreldrene. Ernering og nceringsbiologiske data. Ved hver kontroll av redene ble det notert hva vi fant der, av bytte eller spiserestcr, for så vidt det gjaldt levninger som helt eller delvis kunne bestemmes på stedet. Samtidig ble alt som fantes tatt vare på, også gulpeboller. Unntatt var bare ferske og lett kjennelige sterre deler (for eksempel av hare) som vi fant det unodvendig å bereve ungene, Ved rede nr. 2 (Ytre Sikvaland i Time, 1940) kunne vi på denne forelebige måten fastslå: 2 unge harer, 1 orrh~ne, 1 brun rotte (Epinys norvegicus), dessuten 5 dyr betegnet som (ignugereo. Dette er i alt 9 byttedyr. Ved rede nr. 3 (Ravndal i Gjestal, 1940) ble pb samme måten registrert: 6 harer (hvorav minst 2 unger), 3 brune rotter, 2 orrfugler, 1 måke species, 1 ravn, 1 tamhone, 1 vader species, 1 trost (Turdus) species, 1 jordrotte (Arvicola terrestris) samt ((fiskeknoklen). Dette gir i alt 18 byttedyr. Ved rede nr. 4 (Bråtveit i Suldal, 1941) ble på samme måten notert: 3 hareunger, 2 liryper (Lagopus lagopus) samt 1 frosk (Rana) species, - altså i alt 6 byttedyr. Sett i lys av senere erfaringer jeg har gjort om hubroen var det meget lite som i disse tilfeller lot seg påvise i forhold til det som faktisk blir brakt inn til et hubrorede der ungene får vokse opp. Men hva som er viktigere: Disse data gir absolutt ikke noe riktig billed av hubroens ernæring (i Rogaland) fordi det ved slike summariske notater over hva en kan identifisere pb stedet, blir en masse som ikke kommer med nettopp av dyregrupper som kan spille en meget vesentlig rolle i ernieringen. Dctte gjelder for eksempel smågnagere og, som vi skal se, gruppen frosk ennå mer, etter sorn det i de fleste tilfeller ikke blir levnet noe uspist av dem. I bollene kommer de derimot fram om en underseker disse. Derfor er hele det materialet som ble samlet inn ved disse reder neyaktig analysert senere, og den bytte-

16 Noen iakttagelscr over Iiubro dyr-liste soin lar seg sctte opp lid gruiinlag av dette, har atskillig storre interesse: Den ser således ut: Byttedyrela art -- -_I -_ (Quarry species) l Antall byttedyr pbvist (Nicmber of individuals) n nest (On nest (On riat No. 2) No. 3) No. 4) (Total) - hiarkmus (nficrotus ogrestis)... 3 R 1 Klatremus (Clsthrionomys glarcolits) GrAsidemus (Cl. rufocanus)') Jordrotte (Awicola lerresiris) Brun rotte (Epimys norvegicus) skogmus (Apodemus sylvaticus)....i Ekte mus (Blus eller Apodemus)... I (Sum smiignagere, Microrodeniio).... Ekorn (Sciurus vulgoris)... 1 Hare (Lepus ;,t; (Sum pattedyr, n~ammalia ) Ravn (COWW coras)... I 1 Svarttrost eller ringtrost (T.merdo e. torquntus) Trost (Turdus) species Trost ener stær (Turdus eller Siurnus) SmHfugl (sma Passeres) species Fiskeiitn (Actitis hypoleucos) Vibe (Vanellus vanellirs) Griimbke eller svartbak juv. (Larus ar~sniatus e. marinus) Lirype (Logopus logopus) ad Rype (hgopus) species, ad Orrfugl (L-yrurw tetrix) ad Tnmhene (Gailus dornesiicus) Fugler speeies (Skjere?, vibe?, rype?) (Sum fugler, Aves... 35) Frosk (Rana temporaria) Frosk ciier padde (Anura)... W (Sum Anuro ) Sum hviweldyr (Veriebraia) l 1 lus ved Tjostheim i Suldal 22. juli !! Tiay else (addit ion) : Pinnsvin (Erinaceus europaew) i hubrobolle funnet l) Dette er forste gang grfisidemusen er psivist innenfor Rogrilauds grenser. sli vidt jeg har kunnet finne ut. Natmeste lokalitet. hvorifra den tidligere var kjent. er Vivelien i EidfJord (Coiiett 1912 e. 98). Bollene hvori det forste Suldnls-eksemplaret fnntes var tatt 4. juni l

17 Yngvar Hagen Under de forhold som har vært gjeldende ved disse hubroreder utgjar pattedyrene ca. 43 '10 av faden. På grunn av mange relativt store dyr, som hareunger, blir denne del av foden den dominerende, kvantitativt sett. De fleste ungharer er dog små. 3 ferske, men hodelase, brakt inn til rede nr. 4 veide således bare 285, 300 og 450 g. Regnet i antall individer utgjer fuglene bare ca. 12 '10. Mest overraskende er den store mengde frosk (vel Rana temporaria) som hubroen har satt til livs - etter antallet hele 45 % av dietten. De aller fleste frosk fant jeg i boller fra foreldre-fuglene, i en bolle ikke mindre enn 15. I sannhet et solid kjsttmåltid. De restene av fisk som ble funnet ved rede nr. 3 har jeg ikke regnet med som hubrobytte, da de kunne være fra magen på en måke som like forut var brakt til redet. 3 av de innsamlede boller hadde falgende mål, henholdsvis vekt i fersk og fuktig tilstand: Lengde 126 mm Bredde 41 mm Vekt ,s g ,s - Det finnes ogsa meget små boller i materialet. En som målte bare 39 x 20 mm stammet kanskje fra ungene. HOLT, E Iakttagelser over hubro (Buho btrbo L.). Norsk Jcger & Fiskerforbunds tidsskrift, hefte 3 (s ). Oslo. LBVENSKIOLD, H. L Hdndbok over Norges Fugler. (s ). Gyldendal Norsk Forlag. Oslo. NIETHAPuhlER, G Hnndbuch der deutschen Vogelkunde. Bd. 11. ( ). Leipzig. SUMMARY. The present study of the Eagle Owl (Bubo b. bubo L.) was made in the county of Rogaland in Norway in The data derive from 4 nests, 1 in 1939, 2 in 1940 and 1 in Thc nest No. 1 (1939) with 1 egg on April lo., ~vus tlcsertcd, and the egg discppearcd. The nest No. 2 (1940) on May 19. containing 1 yuung, 1 egg just hatching and 1 rotten egg, was destroyed by man. The nest No. 3 on May 13. (1940) had 2 small yourig, probably 6 lind 4 days old. Tliesc grew up,

18 Nocii iakttagclser over Jitibro as clid also tlie siiigle youug in nest No. 4 whicli from tlie first tiiiie contaiiiecl 1 egg only (found on May ). The nest No. 2 \vas sittiated ori a shelf Lericatli a steep ciiff, Nos. 3 aud 4 higlier up, 20 to 50 nietres, in cliffsides. No. 3 \+.as situatcd in the nciglibourhood of two sniall lakcs in a varied landscnpe of fairly barc rocks, mainly deciduous woodpatclies and cultivated ground \%.itli farrns; the No. 4 hi a steep and rocky landscape witli coriiferous forcsts close to a lake. The ~veight-increase of the young in nest No. 4 up to the age of P9 days will bc seen from fig. 2. The variable weight of yomig after this period is dernoiistrated in tlie same figure, bascd on weighings of the 2 young in nest No. 3 up to the age of 62 days. For comparison data from a brood of 3 young in Sollia (in the centre of Norway) are given in fig. 3. With tlic exceptiori of one young which died, probably froin starvation, the general cuwe of weight-increuse in the young Eagle Owl (fig. 4, a) is bascd on this brood as well as on the young in the Rogaland-nests. It should be noted here that the most rapid growth generally takes place at tlie age of about days, and, that a marked interruption in the growth takes place about the age of days. The latter may be due cither to the general change from mesoptyles to contourfeathers occurring in tlie late part of the ncstling period, or to a sudden increase in the activity of the young. The emerging wing-quills, however, (fig. 4, b) do not show any marked maximum as to growth rate corresponding to this age. The younge' attempts to fly at the age of days failed complctely; at the age of 61 days one of them was fuuy fledged. Data concerning all kinds of nocturnal activity observed in tlie family No. 3 are summarized in fig. 7. The major part of these records refers to foodcails of the young according to German terminology), others are ca116 from the parents, observations of the birds flying, feeding, rejecting peuets etcetera. Two maxima of nocturnal activity occur, at about 22'h h. and about 2 h. (Summer-night very short on the latitude of Rogaland, 59' N). CalLs of the adult male, adult female (and male?) and of the young respectivcly, are given on pp (Note: Spclling is due to pronunciation in Norwegian. In English rather: Hoo'oh; ho'ooh; uh'gug; hii'ooh (cha'ooh); chu'eet and clce'clee' clee..., the last in an extremely quick succession, twittering). The food of the Eagle Owl families No. 2, 3 and 4 is shown in the table on page 107. On the right side the summarized figures will be found, cornprising individuals of vertebrate prey. 121 consist of mammals, 35 of birds. Further tliere is a surprisingly high amount of Anura individuale - most probably all of them represented by the frog Rana temporaria. Finally, dimensions and fresh weight of pellets will be found.

Like dokumenter

NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP

NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP Tittel: Kartlegging av hubro på Høg-Jæren hekkesesongen 2007 Oppdragsgiver: Lyse Produskjon AS, Shell Wind Energy, Fred Olsen Renewables, Statskog,

Detaljer

SMÅ PATTEDYR (SMÅGNAGERE OG SPISSMUS)

SMÅ PATTEDYR (SMÅGNAGERE OG SPISSMUS) SMÅ PATTEDYR (SMÅGNAGERE OG SPISSMUS) REGISTRERINGER I PASVIK 2002 STEINAR WIKAN og GENNADY KATAEV Vanlig spissmus Foto: J. van der Kooij 2 RAPPORT SMÅ PATTEDYR (SMÅGNAGERE OG SPISSMUS) REGISTRERINGER

Detaljer

DDE, PCB OG HG I EGG AV SVARTBAK OG GRÅ MAKE FRA KOLONIER I MØRE OG ROMSDAL AV OLAV JOHANSEN

DDE, PCB OG HG I EGG AV SVARTBAK OG GRÅ MAKE FRA KOLONIER I MØRE OG ROMSDAL AV OLAV JOHANSEN STAVANGER NUSEUl-1 / ÅRBOK, Årg. 88(1978), s. 67-72 DDE, PCB OG HG I EGG AV SVARTBAK OG GRÅ MAKE FRA KOLONIER I MØRE OG ROMSDAL AV OLAV JOHANSEN Stavan.~er Museum, Zoologisk avdeling, N-4000 Stavanger.

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

SMÅ PATTEDYR (SMÅGNAGERE OG SPISSMUS)

SMÅ PATTEDYR (SMÅGNAGERE OG SPISSMUS) SMÅ PATTEDYR (SMÅGNAGERE OG SPISSMUS) REGISTRERINGER I PASVIK 2000 STEINAR WIKAN Lappspissmus (Sorex caecutiens) 2 RAPPORT SMÅ PATTEDYR (SMÅGNAGERE OG SPISSMUS) REGISTRERINGER I PASVIK 2000 Innledning

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1. Bokmål Nasjonale prøver Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1 Bokmål Lundefuglnettene av Bruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske øya Heimøy. Disse fuglene kalles

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

BESTAND, AREALBRUK OG HABITATBRUK HOS HUBRO PÅ HØG-JÆREN/DALANE, ROGALAND Kortversjon August 2013

BESTAND, AREALBRUK OG HABITATBRUK HOS HUBRO PÅ HØG-JÆREN/DALANE, ROGALAND Kortversjon August 2013 BESTAND, AREALBRUK OG HABITATBRUK HOS HUBRO PÅ HØG-JÆREN/DALANE, ROGALAND Kortversjon August 2013 Innledning Dette er en kortfattet framstilling av den vitenskapelige rapporten Ecofact rapport 153, Hubro

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Vekeplan 10. klasse Namn:. Veke 7 og 8 Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Tverrfagleg temaarbeid: Ei ulik verd Mål: Klare prøva godt. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Tverrfagleg temaarbeid:

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

LITT OM RINGTROSTEN. STAVA'NGER MUSEUM I ÅRBOK, ÅRG. 80(1970), s. 111-116. Av HOLGER HOLGERSEN

LITT OM RINGTROSTEN. STAVA'NGER MUSEUM I ÅRBOK, ÅRG. 80(1970), s. 111-116. Av HOLGER HOLGERSEN STAVA'NGER MUSEUM ÅRBOK, ÅRG. 80(1970), s. 111-116 LTT OM RNGTROSTEN Av HOLGER HOLGERSEN Av våre seks hekkende trostearter er ringtrosten, Turdus torquatus, nest etter duetrosten den minst tallrike, selv

Detaljer

RAPPORT SKOGSFUGLTAKSERINGER FJELLA 2011 Per Kristiansen, Mysen

RAPPORT SKOGSFUGLTAKSERINGER FJELLA 2011 Per Kristiansen, Mysen RAPPORT SKOGSFUGLTAKSERINGER FJELLA 2011 Per Kristiansen, Mysen Utført takseringsarbeid I august og første del av september er det blitt gått til sammen 68,25 timer effektiv taksering i Fjella (pauser

Detaljer

Biologi og bestandsstatus hos hubro v/ Karl-Otto Jacobsen

Biologi og bestandsstatus hos hubro v/ Karl-Otto Jacobsen Biologi og bestandsstatus hos hubro v/ Karl-Otto Jacobsen Workshop om vindkraft, kraftledninger og hubro Trondheim 24.02.2009 Kort om hubroen Hubroen vår er verdens største ugle 60-75 cm høy 1,5-2,8 kg

Detaljer

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette Identifisering av voksne måker WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» Feltbestemmelse av måker kan være

Detaljer

Start Mylla Dam - Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen 15,97 km 510 høydemeter

Start Mylla Dam - Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen 15,97 km 510 høydemeter 8.juli 2012 Start Mylla Dam - Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen 15,97 km 510 høydemeter S - 1 Mylla Dam Syljusæter 2,92 km / 18,89 km 128 hm / 638 hm 1-2 Syljusæter Åssjøsætra 5,41 km / 24,30 km 82 hm / 720

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Vår egen toilettserie gir mange kombinasjonsmuligheter med 3 grunn-modeller som

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave. Bokmål Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave okmål Lundefuglnettene av ruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske øya Heimøy. isse fuglene kalles

Detaljer

Gps-sendere på fem voksne gjess på Smøla.

Gps-sendere på fem voksne gjess på Smøla. Gps-sendere på fem voksne gjess på Smøla. I samarbeid med franske forskere ble fem voksne av 34 grågjess som ble halsmerket på Smøla 8. juli også påsatt en gps-sender. Det er et bilde av en av dem på skrivet

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Uttalelse om BREMNES SEASHORE AS ENDRING AV FLYTENDE ANLEGG FOR AKVAKULTUR. Lok 11957 Slettanesvika Sandnes

Uttalelse om BREMNES SEASHORE AS ENDRING AV FLYTENDE ANLEGG FOR AKVAKULTUR. Lok 11957 Slettanesvika Sandnes Utvalg for byutvikling 20.01.10 sak 12/10 vedlegg 4 Uttalelse om BREMNES SEASHORE AS ENDRING AV FLYTENDE ANLEGG FOR AKVAKULTUR Lok 11957 Slettanesvika Sandnes Asbjørn og Aud Simonsen (gnr. 88/248) 2009

Detaljer

Perseidene 2015 fra Norge

Perseidene 2015 fra Norge Perseidene 2015 fra Norge Av Birger Andresen, Trondheim Astronomiske Forening (www.taf-astro.no) 2015 antas å bli et godt år for den flotte meteorsvermen Perseidene, i hvert fall for de som bor så langt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Funn: Det ble registrert 16 automatiske fredete kulturminner innenfor planområdene

Funn: Det ble registrert 16 automatiske fredete kulturminner innenfor planområdene Vår ref.: 11/02438 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Klommestein, Kolstad og Tverrvei på gbnr. 11/14 og 12/4 m.fl. i Frogn kommune, Akershus fylkeskommune

Detaljer

Vandrefalk (falco peregrinus)

Vandrefalk (falco peregrinus) Vandrefalk (falco peregrinus) Hawking og falconering Jakt med hauker heter på engelsk hawking og dekker jakten med de kortvingede rovfuglene. Det ble i eldre tider skilt mellom de kortvingede haukene (=

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. april 2008 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Utøver går med feil lårnummer (og riktig startnummmer/brikke).

Utøver går med feil lårnummer (og riktig startnummmer/brikke). CASER Utøver går med feil lårnummer (og riktig startnummmer/brikke). - Arrangørfeil ingen konsekvens Utøver har ikke meldt seg på i rett tid og har reist med fly for å delta på Norges Cup. Hva skal TD

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

Dobbel og enkel Guyot.

Dobbel og enkel Guyot. Dobbel og enkel Guyot. Guyotsystemet, særlig enkel Guyot, er mye brukt i Mellom- Europa, og det er også godt egnet for dyrking på åpen mark i Norge. For å få fullmodne druer er det viktig at en velger

Detaljer

NOTAT. Brettseiling og fugl Bauskjevika den

NOTAT. Brettseiling og fugl Bauskjevika den NOTAT Vår ref.: Dato: 2. februar 2015 Brettseiling og fugl Bauskjevika den 13.12.2014 Bakgrunn Ecofact har vært engasjert av Fylkesmannen i Vest-Agder for å få belyst hvordan vannfugler reagerer på brettbaserte

Detaljer


Uperfekte jenter